Õppimine on huvitav

Koolitusluba nr 4991 HTM

Eesmärk: tutvustada praktilisi aktiivõppemeetodeid, mida õpetajad saavad kasutada igapäevatöös, eesmärgistamaks, ettevalmistamaks ja läbiviimaks klassitunde, mis tõstavad õppijais õpimotivatsiooni ja ergutavad neid ise oma õppimist suunama.

Sihtgrupp: kutsekoolide kutse- ja üldainete õpetajad

Teemad: õppetunni eesmärgistamine. Tunni ülesehitamise ja läbiviimise kolmeosaline mudel. Õpilaste tunniks häälestamine, huvi äratamine õpitava teema vastu. Loetust arusaamist, tähtsama info väljatoomist ja kokkuvõtete tegemise oskust arendavad meetodid. Oma arvamuse kujundamise ja väljendusoskuse arendamise tehnikad. Koostööoskuste arendamise meetodid. Tõhustatud loengu meetod. Loovat mõtlemist arendavad meetodid. Õppimist toetava keskkonna loomine tunnis, õpetaja võimalused õppija motiveerimiseks.

Vorm: Tegevuslik koolitus, kus õpetajad saavad kogeda õpitavat metoodikat enda peal, et seda sügavamalt mõista ja leida võimalusi oma töös rakendamiseks. Rühmatööd, grupiarutelud, ühisanalüüsid, rollimängud, näidistunnikonspektide koostamine.

Tulemus:
· igal õppetunnil ning tegevusel tunnis on läbimõeldud eesmärk ja koht aine üldstruktuuris
· aktiivne pool tunnis on esmajoones õppija, õpetaja suunab ja juhendab tema õppimist
· tunnid muutuvad huvitavamaks nii õpetajatele kui õpilastele, loengutunnid asenduvad õppimist tõhusamalt toetavate tegevustega
· konkreetsed meetodid õpimotivatsiooni tõstmiseks, õpitavast arusaamise parendamiseks ja õpitu rakendamiseks elus
· funktsionaalse lugemisoskuse ja loetust tähtsama info leidmise ning kokkuvõtete tegemise oskuse arendamine
· erinevate võimetega õpilaste tõhusam kaasamine õppimisprotsessi
· õppijatel eduelamuse kogemine, enesehinnangu tõus
· spontaansuse ja loovuse äratamine nii õpilastes kui õpetajas
· õpilaste koostööoskuste arendamine
· õpetaja töörutiinist väljaaitamine
· õppimist toetava keskkonna loomine tunnis

Kursuse kestus: vastavalt soovile 1 või 2 päeva (8 või 16 akadeemilist tundi).
Grupi suurus: kuni 24 osalejat

Hind: kokkuleppel, vastavalt grupi suurusele

Info ja registreerimine: Heli Maajärv, tel 5221415
e-mail: heli.maajarv@gmail.com